IX sesja Rady Miasta Józefowa - 05.04.2019 r. (uchwały nr 52 - 64 + 2 stanowiska Rady)

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego oraz nagranie z sesji są dostępne pod tym linkiem.

Protokół z IX sesji Rady Miasta Józefowa

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
52/VIII/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
wyjaśnienia

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 19.04.2019 r. pod poz. 5386

53/VIII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.
załącznik 1
załącznik 2
aktualna nie
54/VIII/2019 w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu. aktualna nie
55/VIII/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego w 2019 roku deficytu budżetowego. zmieniona uchwałą nr 125/VIII/2019 z dnia 29.11.2019 r. nie
56/VIII/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego
z dnia 19.04.2019 r. pod poz. 5387

57/VIII/2019 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez wyższe uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia prowadzonych przez wyższe uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2019 rok. aktualna nie
58/VIII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 34/VIII/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie. aktualna nie
59/VIII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów najmu części nieruchomości gruntowych położonych
w Józefowie.
aktualna nie
60/VIII/2019 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. 3 Maja 130A. aktualna nie
61/VIII/2019 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie nad rzeką Wisłą. straciła moc zgodnie z uchwałą nr 79/VIII/2019 z dnia 31.05.2019 r. nie
62/VIII/2019 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych (w obr. 28 i w obr. 50). aktualna nie
63/VIII/2019 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie – dz. ew. nr 70 w obr. 43. aktualna nie
64/VIII/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
załącznik
zmieniona uchwałą Nr 285/VIII/2021 z 26.03.2021r. nie
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa
załącznik
aktualne nie
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie wniosku mieszkańców ul. Wspólnej i ul. Jarosławskiej o zmianę organizacji ruchu w ul. Wspólnej oraz zmianę godzin otwarcia części restauracji McDonald's. aktualne nie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewelina Foryś
(2019-03-28 15:26:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Foryś
(2021-03-31 12:25:44)