ULGI W PODATKACH I OPŁATACH STANOWIĄCYCH DOCHODY MIASTA JÓZEFOWA DLA PODATNIKÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POMOCY PUBLICZNEJ - DLA OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W FORMIE: odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej