ULGI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI STANOWIĄCEJ DOCHÓD MIASTA JÓZEFOWA W FORMIE: odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej