Uchwały Rady Miasta V kadencji

 

 L sesja Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
369/V/10

 w sprawie przyjęcia opracowania "Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa stosownie do art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym".

 aktualna
370/V/10  w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
 
aktualna
371/V/10  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok zmieniono treść § 1 pkt. 2 lit.d  Uchwałą Nr 25/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z 28.01.2011 r.
372/V/10  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku  aktualna 
373/V/10  w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2011  aktualna
374/V/10  w sprawie inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso Uchylona na mocy Uchwały  Nr 330/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z 25.10.2013 r.
375/V/10  w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2011 r.  aktualna
376/V/10  w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2011 roku  aktualna
377/V/10  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  aktualna
378/V/10  w sprawie nadania nazwy ulicy  Zmieniona Uchwałą Nr 18/VI/10 Rady Miasta Józefowa z 17.12.2010 r.
379/V/10  w sprawie nadania nazwy ulicy Zmieniona Uchwałą Nr 19/VI/10 Rady Miasta Józefowa z 17.12.2010 r. 
380/V/10  w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 zmieniona Uchwałą Nr 26/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z 28.01.2011
381/V10  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Józefowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  zmieniona Uchwałą Nr 254/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27.01.2017 r. 
382/V/10  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Bagińskiej na działalność Burmistrza Miasta Józefowa  aktualna
383/V/10  w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Tadeusza Sikora na działalność Burmistrza Miasta Józefowa  aktualna

 Protokół z L sesji Rady Miasta Józefowa

 XLIX sesja Rady Miasta Józefówa z 21 października 2010 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
356/V/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.  aktualna
357/V/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.  aktualna
358/V/10 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu.  aktualna
359/V/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa Stwierdzono nieważność § 4 ust.3 Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z 13.12.2010 r.
360/V/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu pn. Instalacja kolektorów słonecznych na terenie miasta Józefowa  aktualna
361/V/10 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych  aktualna
362/V/10 w sprawie zmiany treści uchwały nr 342/V/2010  aktualna
363/V/10 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Józefowie (dz. ew. nr 7 z obr. 14) na rzecz Zakładu Energetycznego.  aktualna
364/V/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  aktualna
365/V/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Willowej 57 (dz. ew. 134 obr. 22).  aktualna
366/V/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Józefowie w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej i Świderskiej  uchylona Uchwałą Nr 53/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z 29.04.2011 r. 
367/V/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  aktualna
368/V/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Grażyny Zawisza - Pawlińskiej na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.  aktualna

 Protokół z XLIX sesji Rady Miasta Józefowa

XLVIII sesja Rady Miasta Józefówa z 16 września 2010 r.

Nr uchwały Tytuł Status
333/V/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia.  aktualna
334/V/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.  aktualna
335/V/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.  aktualna
336/V/10 w sprawie zatwierdzenia projektu "Akademia Jutra" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  aktualna
337/V/10 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa.  aktualna
338/V/10 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa. Zmieniona Uchwałą Nr 88/VI/2011 RM Józefowa z 25.08.2011 r.
339/V/10 o utracie mocy uchwały w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Józefowa.  aktualna
340/V/10 w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Józefowa. Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 534/VIII/2023 z 26.05.2023 r
341/V/10 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2010rok. traci moc zgodnie z zapisem Uchwały Nr 104/VI/2011 RM Józefowa z 28.10.2011 r.
342/V/10 w sprawie nadania nazwy ulicy.  Zmieniona Uchwałą Nr 362/V/10 RM Józefowaz 21.10.2010 r.
343/V/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.  aktualna
344/V/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Wawerskiej 17B w Józefowie wraz ze sprzedażą udziału 271/1000 części w nieruchomości wspólnej.  aktualna
345/V/10 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ul. M.C. Skłodowskiej (dz. ew. nr 88/2 z obr. 38).  aktualna
346/V/10 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ul. Polnej 11 (dz. ew. nr 25/1, 25/2, 25/3, 25/4 z obr. 42).  aktualna
347/V/10 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasta Józefowa, położonych przy ul. M.C. Skłodowskiej (dz. ew. nr 112/2, 112/3, 112/4 z obr. 39) na rzecz Hydrosfera Józefów - Spółka z o.o.
 aktualna
348/V/10 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, położonych przy ul. M.C. Skłodowskiej (dz. ew. nr 112/2, 112/3, 112/4 z obr. 39) na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa - Spółka z o.o.  aktualna
349/V/10 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej przy ulicy kard. Wyszyńskiego 99, 99A (dz. ew. 31 w obr. 59) na rzecz przedsiębiorstwa Telekomunikacja Polska SA.  aktualna
350/V/10 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej u zbiegu ulic Marsz. Piłsudskiego i Kard. Wyszyńskiego (dz. ew. 72/6 w obr. 42) na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa - Spółka z o.o.  aktualna
351/V/10 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości (dz. ew. 44/2 obr. 41).  aktualna
352/V/10 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Józefowa.

 Zmieniona Uchwałą Nr 301/VII/2017 z 22.06.2017 r.

oraz Uchwałą Nr 294/VIII/2021 z 29.04.2021 r.

353/V/10 w sprawie zatwierdzenia projektu "I Ty możesz zostać kobietą biznesu !" w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  aktualna
354/V/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  Uchylona Uchwałą Nr 364/V/10 RM Józefowa z 21.10.2010 r.
355/V/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Marchwadzkiego na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie.  aktualna

 Protokół z XLVIII sesji Rady Miasta Józefowa

XLVII sesja Rady Miasta Józefowa z 15 lipca 2010 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
326/V/10 w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. aktualna
327/V/10 w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. aktualna
328/V/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok. aktualna
329/V/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. aktualna
330/V/10

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa

aktualna

Zmieniona Uchwałą Nr 174/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 24.05.2016 r.

 

kolejne zmiany:

Uchwała nr 113/VIII/2019 z 27.09.2019 r.

Uchwała nr 263/VIII/2020 z 18.12.2020 r.

331/V/10 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Rejtana na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Józefowie. aktualna
332/V/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Miasta Józefowa (dz. ew. 162/1 obr. 4). aktualna

Protokół z XLVII sesji Rady Miasta

XLVI sesja Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
314/V/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok. aktualna
315/V/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Józefowa, procedury uchwalania budżetu , rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze roku budżetowego aktualna
316/V/10  sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 146/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 marca 2012 r.
317/V/10 zmieniająca uchwałę w sprawie montażu finansowego, harmonogramu pozyskania kredytów oraz upoważnienia Burmistrza do ich zaciągnięcia dla Projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa".
 
aktualna
318/V/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
 

 

Traci moc zgodnie z Uchwałą Nr 121/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z 9.12.2011 roku

319/V/10 w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Miasta Józefów na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017.
 
aktualna
320/V/10 w sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Józefów na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017.
 
aktualna
321/V/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 48 (dz. ew. 67 obr. 25).
 
aktualna
322/V/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ul. Dziekońskiej (projekt. dz. ew. 69/1 obr. 69).
 
aktualna
323/V/10 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy - miasta Józefowa udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa wynoszącego 3/8 części nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Jarosławskiej i Wawerskiej.
 
aktualna
324/V/10 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych.
 
aktualna
325/V/10 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w niektórych niepublicznych placówkach działających na obszarze Miasta Józefowa.
 
 aktualna

Protokół z XLVI sesji Rady Miasta

XLV sesja Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna) z 6 maja 2010 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
313/V/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania aktualna

 Protokół z XLV sesji Rady Miasta

 XLIV sesja Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
305/V/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2009r. aktualna
306/V/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok. aktualna
307/V/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2010. aktualna
308/V/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości (dz. ew. 132 obr. 24) aktualna
309/V/10 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych. aktualna
310/V/10 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy ul. Kopernika. aktualna
311/V/10 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa. aktualna
312/V/10 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Józefowa. aktualna

Protokół z XLIV sesji Rady Miasta

XLIII sesja Rady Miasta Józefowa (sesja uroczysta) z 14 kwietnia 2010 r.

Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych.

Protokół z XLIII sesji Rady Miasta

XLII sesja Rady Miasta Józefowa z 11 marca 2010 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
 294/V/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok aktualna
 295/V/10 w sprawie montażu finansowego, harmonogramu pozyskania kredytów oraz upoważnienia Burmistrza do ich zaciągnięcia dla Projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa". Zmieniona w części Uchwałą Nr 317/V/10 RM Józefowa z 24 czerwca 2010 roku 
 296/V/10 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Józefowie w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz utworzenia jednostki budżetowej. aktualna
 297/V/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Straciła moc Uchwałą Nr 313/V/10 RM Józefowa z dnia 6 maja 2010 roku

 298/V/10 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Józefów i jej jednostkom podległym.

Zmieniona Uchwałą Nr 49/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 marca 2011 r.

Zmieniona Uchwałą Nr 420/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 25.07.2014 r.

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 418/VII/2018 z 15.06.2018 r. 

 299/V/10

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców W-wy oraz terenem PKP.

aktualna
 300/V/10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 136/VI/2012 z 17.02.2012 r.
 301/V/10 w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego pn. "Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania". aktualna
 302/V/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia profilaktycznego programu edukacyjno-społecznego pn. "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Józefowie". straciła moc Uchwałą Nr 421/VI/2014 z dnia 25.07.2014 r.
 303/V/10 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa dz. ew. nr 128/5 w obr. 69 służebnością przesyłu. aktualna
 304/V/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Karoliny Zwierko na działalność Burmistrza Miasta Józefowa. aktualna

Protokół z XLII sesji Rady Miasta

XLI sesja Rady Miasta Józefowa z 28 stycznia 2010 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
286/V/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu. aktualna
287/V/10 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku. aktualna
288/V/10 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na rok 2010. aktualna
289/V/10

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.

aktualna
290/V/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ul. Szczyglej. aktualna
291/V/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasad jej udzielania.

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z 26.02.2010 r.

292/V/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Pindara na działalność Burmistrza Miasta Józefowa. aktualna
293/V/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2010 rok. aktualna

 Protokół z XLI sesji Rady Miasta

XL sesja Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
276/V/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.  aktualna
277/V/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010r.  aktualna
278/V/09 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2010. Traci moc § 4 i § 6 Uchwałą 374/V/10 Rady Miasta Józefowa z 10.11.2010r.
279/V/09  w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2010r.
 
 aktualna
280/V/09 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku.

Uchylona  Uchwałą Nr 17/K/10 Kolegium RIO w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r.

281/V/09 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 

 aktualna

z dniem wejścia  w życie uchwały Nr  116/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z 9.12.2011 r. traci moc §1 ust.1 i ust.2 uchwały Nr 281/V/09 Rady Miasta Józefowa  z 18.12.2009 r.

 

Uchwała straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 115/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 09.11.2015 roku

282/V/09 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności pawilonu handlowego nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Świderskiej oznaczonej jako dz. ew. 59/9 z obr. 42 o pow. 54 m. kw.
 
 aktualna
283/V/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
284/V/09 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez kierowców józefowskich taksówek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr 261/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Józefowa przeznaczonych do wydania w 2010 roku.
 
 aktualna

285/V/09

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Józefowa  aktualna

 Protokół z XL sesji Rady Miasta

XXXIX sesja Rady Miasta Józefowa z 27 listopada 2009 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
259/V/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok aktualna
260/V/09

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.

aktualna
261/V/09 w sprawie: ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Józefowa przeznaczonych do wydania w 2010 roku. aktualna
262/V/09 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. aktualna
263/V/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ulicy Brzechwy 2 (dz. ew. 4/2 obr.21). aktualna
264/V/09 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy al. Drogowców. aktualna
265/V/09 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ulicy Świderskiej oznaczonej jako dz. ew. nr 59/1 z obr. 42 o powierzchni 108 m. kw. aktualna
266/V/09 w sprawie wypłaty wynagrodzenia za wzniesiony pawilon handlowy przez użytkownika wieczystego na działkach położonych w Józefowie przy ul. Świderskiej oznaczonych jako dz. ew. nr nr 59/7, 59/8 z obr. 42 o łącznej powierzchni 108m. kw. aktualna
267/V/09 w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Józefowa ( dz. ew. 69/1 obr. 42). aktualna
268/V/09 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzących w skład zasobu Miasta Józefowa (dz. ew. 132 obr. 24). aktualna
269/V/09 w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa
na lata 2009 - 2013.
aktualna
270/V/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2010r. aktualna
271/V/09 w sprawie rozpatrzenia skargi VASTER Sp. z o.o. na działalność Burmistrza Miasta Józefowa. aktualna
272/V/09 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w niektórych niepublicznych placówkach działających na obszarze Miasta Józefowa. aktualna
273/V/09 w sprawie zatwierdzenia projektu "Budujemy społeczeństwo informacyjne w Józefowie" w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. aktualna
274/V/09 w sprawie potwierdzenia gotowości do wnoszenia dopłat do taryf za wodę i ścieki określonych w analizie Projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa". aktualna
275/V/09 w sprawie potwierdzenia montażu finansowego Projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa". aktualna

 Protokół z XXXIX sesji Rady Miasta

XXXVIII sesja Rady Miasta Józefowa z 30 października 2009 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
255/V/09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. aktualna
256/V/09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie. aktualna
257/V/09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie. aktualna
258/V/09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie. aktualna

 

Protokół z XXXVIII sesji Rady Miasta

XXXVII sesja Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
249V/09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualna
250/V/09
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
 
aktualna
251/V/09 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Józefowa. uchylona Uchwałą nr 253/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z 18.12.2012 r.
252/V/09 w sprawie określenia warunków, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. uchylona Uchwałą nr 253/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z 18.12.2012 r. 
253/V/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół, przedszkoli a także innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Józefów zmieniona Uchwałą Nr76/VI/2011 RM z 30 czerwca 2011 r.
254/V/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Lewandowicza na bezczynność Burmistrza Miasta Józefowa aktualna

 Protokół z XXXVII sesji Rady Miasta

XXXVI sesja Rady Miasta Józefowa z 24 września 2009 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
247/V/09 w sprawie przyjęcia "Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Józefowie". aktualna
248/V/09 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Hanny Głowackiej na działalność Burmistrza Miasta Józefowa. aktualna
  Stanowisko Rady Miasta - dotyczy prowadzonych prac budowlanych na działce przy ul. Sienkiewicza i Wawerskiej  

Protokół z XXXVI sesji Rady Miasta

XXXV sesja Rady Miasta Józefowa z 10 września 2009 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
243/V/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok. aktualna
244/V/09 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu. aktualna
245/V/09 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. aktualna
246/V/09

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.

aktualna

Protokół z XXXV sesji Rady Miasta

XXXIV sesja Rady Miasta Józefowa z 23 lipca 2009 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
233/V/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok aktualna
234/V/09 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania aktualna
235/V/09 w sprawie okreslenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągac zobowiązania aktualna
236/V/09 w sprawie zasad udzielania i rozliczania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół aktualna
237/V/09 w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów aktualna
238/V/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Traci moc zgodnie z Uchwałą Nr 342/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25.10.2013 roku
239/V/09 zmieniająca uchwałę nr 493/IV/2006 Rady Miasta Józefowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Józefowa aktualna
240/V/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Józefowie przy ul. Rejtana aktualna
241/V/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009 aktualna
242/V/09 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa dz. ew. 169 w obr. 44 służebnością przesyłu. aktualna
  Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie zasad przyznawania lokali mieszkalnych będących w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie, w budynkach położonych przy ul. Zawiszy Czarnego 24, 26, 28 w Józefowie oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane  
  Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie podjęcia rozmów z Powiatem Otwockim i Miastem Otwock zmierzających do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania "Budowa mostu na rzece Świder"  

Protokół z XXXIV sesji Rady Miasta

XXXIII sesja Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009 r.

 

Nr   uchwały

Tytuł Status

228/V/2009 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok

 • Załącznik - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 • Załącznik - Zadania inwestycyjne w 2009 r.
 • Załącznik - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
aktualna
229/V/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 245/V/09 Rady Miasta Józefowa z 10.09.2009r.

230/V/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Józefowa" dla terenu ograniczonego ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnową i Parkową  aktualna
231/V/2009 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych aktualna
232/V/2009 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie  - narożników  ścięcia linii rozgraniczających dróg gminnych aktualna

Protokół z XXXIII sesji Rady Miasta  

 XXXII sesja Rady Miasta Józefowa z 23 kwietnia 2009 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
221/V/09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2008 r. aktualna
222/V/09

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Józefowa

- Wniosek o udzielenie dotacji
Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 253/V/09 Rady Miasta Józefowa z 14.10.2009r.
223/V/09 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2009 rok Straciła moc Uchwałą Nr 341/V/10 Rady Miasta Józefowa z 16.09.2010r.
224/V/09 w sprawie przystąpienia Miasta Józefowa do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 aktualna
225/V/09 w sprawie współdziałania z Gminą Karczew w realizacji gminnego budownictwa mieszkaniowego aktualna
226/V/09

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • Załącznik - Zadania inwestycyjne w 2009r.
 • Załącznik -Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
aktualna
227/V/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Józefowa Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 15/VI/10 Rady Miasta Józefowa z 17.12.2010r.

 

Protokół z XXXII sesji Rady Miasta  

 XXXI sesja Rady Miasta Józefowa z 2 kwietnia 2009 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
206/V/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok aktualna
207/V/09 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu  aktualna
208/V/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009  Zmieniona Uchwałą Nr 241/V/09 Rady Miasta Józefowa z 23.07.2009r.
209/V/09

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.

 aktualna
210/V/09

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.

 aktualna
211/V/09

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 • Załącznik - Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
Zmieniona Uchwałą Nr 50/VIII/2019 z 01.03.2019 r.,  uchwałą Nr 107/VIII/2019 z 27.09.2019 r. i uchwałą nr 463/VIII/2022 z 29.09.2022 r., Uchwałą Nr 591/VIII/2023 z 24.11.2023 r. 
212/V/09

w sprawie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Józefów.

 • Załącznik - Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Józefów
aktualna
213/V/09 w sprawie uchwalenia profilaktycznego programu edukacyjno - społecznego pn. "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Józefowie".

Zmieniona Uchwałą Nr 302/V/10 Rady Miasta Józefowa z 11.03.2010r.

i Uchwałą Nr 48/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z 18.03.2011 r.

Zmieniona Uchwałą Nr 173/VI/2012 r. Rady Miasta Józefowa z 15.06.2012 r.

Zmieniona Uchwałą Nr 275/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z 22.03.2013 r.

Straciła moc Uchwałą Nr 421/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 25.07.2014 r.

214/V/09

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • Załącznik - Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej
aktualna
215/V/09 w sprawie zmian w podziale miasta Józefowa na stałe obwody głosowania Zmiana opisu granic stałych obwodów głosowania w Uchwale Nr 311/V/10 RM Józefowa z dnia 29.04.2010r.
216/V/09

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata 2009 - 2013.

 • Załącznik - Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata 2009-2013
aktualna
217/V/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie aktualna
218/V/09 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających ulicy Polnej aktualna
219/V/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Dobrej (dz. ew. nr 27/6 w obr. 27). aktualna
220/V/09 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Andrzeja Macieja Węglarskiego na działalność Burmistrza Miasta Józefowa. aktualna

 Protokół z XXXI sesji Rady Miasta

 XXX sesja Rady Miasta Józefowa z 13 lutego 2009 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
198/V/09

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok

 • Załącznik - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
 • Załącznik - Zadania inwestycyjne w 2009 r.
 • Załącznik - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 aktualna
199/V/09 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  aktualna
200/V/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującej tereny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Etap IIIA.  aktualna
201/V/09 w sprawie składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.  aktualna
202/V/09 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych.  aktualna
203/V/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Sosnowej 3A (dz. ew. nr 57 w obr. 44).
 
 aktualna
204/V/09 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa".  aktualna
205/V/09 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na rok 2009.  Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z 28.01.2010 r.
  Oświadczenie Rady Miasta Józefowa o zapisie planowanej inwestycji pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa" w uchwale budżetowej w załączniku dotyczącym wieloletnich programów inwestycyjnych  

Protokół z XXX sesji Rady Miasta

XXIX sesja Rady Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
190/V/08

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok

 • Załącznik - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
 aktualna
191/V/08 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2009  aktualna
192/V/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu  aktualna
193/V/08  w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska.  aktualna
194/V/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.  Straciła moc Uchwałą Nr 394/VIII/2022 z 25.02.2022 r.
195/V/08 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych w 2009 roku  aktualna
196/V/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.  aktualna
197/V/08 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Koziarowskiej na działalność Burmistrza Miasta Józefowa  aktualna

 Protokół z XXIX sesji Rady Miasta

XXVIII sesja Rady Miasta Józefowa z 4 grudnia 2008 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
179/V/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok  aktualna
180/V/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok  aktualna
181/V/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009r  aktualna
182/V/08 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2009r.  aktualna
183/V/08 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2009  aktualna
184/V/08 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2009r  aktualna
185/V/08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  aktualna
186/V/08 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2009r.  aktualna
187/V/08 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009  Zmieniona Uchwałą  Nr 196/V/08 Rady Miasta Józefowa z 19.12.2008r.
188/V/08 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności  Straciła moc Uchwałą Nr 352/V/10 Rady Miasta Józefowa z 16.09.2010 r.
189/V/08 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2009 - 2013  Zmieniona Uchwałą Nr 269/V/09 Rady Miasta Józefowa z 27.11.2009r. oraz Uchwałą Nr 262/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 08.02.2013 r. 
  Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie zasad przyznawania lokali mieszkalnych będących w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie, w budynku położonym przy ul. Zawiszy Czarnego 22 w Józefowie, oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane.  

 Protokół z XXVIII sesji Rady Miasta

 XXVII sesja Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 r. 

 

Nr uchwały Tytuł Status
172/V/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Miasta Józefowa" i "Zasłużony dla Miasta Józefowa" oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tych tytułów. aktualna
173/V/08

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

 • Załącznik - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 • Załącznik - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
 • Załącznik - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
aktualna
174/V/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania aktualna
175/V/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008 celem sfinansowania deficytu budżetu miasta Józefowa. aktualna
176/V/08 w sprawie zakazu palenia tytoniu na przystankach komunikacji autobusowej oraz miejskich placach zabaw dla dzieci i skateparku, zlokalizowanych na terenie Miasta Józefowa. aktualna
177/V/08 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości aktualna
178/V/08 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej w zasobie nieruchomości Miasta Józefowa dz. ew. 43/2 w obr. 55 służebnością przesyłu. aktualna

Protokół z XXVII sesji Rady Miasta

 XXVI sesja Rady Miasta Józefowa z 2 października 2008 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
169/V/08

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 r.

 • Załącznik - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
 • Załącznik - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
aktualna
170/V/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie aktualna
171/V/08 w sprawie ustanowienia tytułów tytułów: "Honorowy Obywatel Miasta Józefowa" i "Zasłużony dla Miasta Józefowa" oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tych tytułów Zmieniona Uchwałą  Nr 172/V/08 Rady Miasta Józefowa z 30.10.2008 r. oraz Uchwałą Nr 206/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z 19.11.2012 r.

 Protokół z XXVI sesji Rady Miasta

XXV sesja Rady Miasta Józefowa z 4 września 2008 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
162/V/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok. aktualna
163/V/08 w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu współdziałania Miasta Józefów z Zarządem Transportu Miejskiego w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego. aktualna
164/V/08 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Józefowa Straciła moc Uchwałą Nr 339/V/10 Rady Miasta Józefowa z 16.09.2010r.
165/V/08 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.

Zmieniona w części Uchwałą Nr 318/V/10 RM Józefowa z 24 czerwca 2010 roku

Traci moc zgodnie z Uchwałą Nr 121/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z 9.12.2011 r.

166/V/08 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej (ul. Godebskiego). aktualna
167/V/08 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa wynoszącego 3/8części nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Jarosławskiej i Wawerskiej. Straciła moc Uchwałą Nr 323/V/10 RM Józefowa z 24 czerwca 2010 roku
168/V/08 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ewy i Marka Kozioł na działalność Burmistrza Miasta Józefowa aktualna

 Protokół z XXV sesji Rady Miasta

XXIV sesja Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 r.

 

Nr uchwały Tematy Status
152/V/08

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok

 • Załącznik - Limity wydatków na wieloletnnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
 • Załącznik - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
 aktualna
153/V/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.  aktualna
154/V/08

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

 aktualna
155/V/08 w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.  aktualna
156/V/08 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2008 rok.  Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 223/V/09 Rady Miasta Józefowa z 23.04.2009r.
157/V/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Józefowa.  aktualna
158/V/08 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.  aktualna
159/V/08 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających drogi gminnej.  aktualna
160/V/08 w sprawie rozpatrzenia wezwania Zbigniewa Bogusza oraz "Vaster" spółka z o.o. do usunięcia przez gminę Józefów naruszenia prawa polegającego na pominięciu w Uchwale Nr 69/IV/03 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 maja 2003r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Józefowa etap III A opublikowanej w dniu 15 lipca 2003r. w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190 poz. 4787, pozwolenia na budowę parkingu leśnego wraz z drogą dojazdową usytuowanych na dz. ew. nr 6 i 7 w obr. 21 w Józefowie, udzielonego w 1989r. Zbigniewowi Bogusz.  aktualna
161/V/08 w  sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Józefowa oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 9/VI/10 Rady Miasta Józefowa z 17.12.2010 r. 

 Protokół z XXIV sesji Rady Miasta

XXIII sesja Rady Miasta Józefowa z 29 maja 2008 r. 

 

Nr uchwały Tytuł Status
141/V/08

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok

 • Załącznik - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 • Załącznik - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
 • Załącznik - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
 aktualna
142/V/08 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu  Zmieniona Uchwałą Nr 154/V/08 Rady Miasta Józefowa z 10.07.2008r.
143/V/08 w  sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.  aktualna
144/V/08

w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.

 • Załącznik - Statut SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie

 Zmieniona Uchwałą Nr 170/V/08 Rady Miasta Józefowa z 02.10.2008r.

Traci moc Uchwałą Nr 172/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z 15.06.2012 r.

145/V/08

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie

 • Załącznik - Regulamin Rady Społecznej SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie

 

zmieniona uchwałą nr 337/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia  27.10.2017 r.

w pozostałej części aktualna

146/V/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren m. Józefowa ograniczony ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Wawerską, Budziszewskiej, Kościuszki oraz granicami mpzp - Etap IIIA Uchylona Uchwałą Nr 407/VII/2018 z 06.04.2018 r. 
147/V/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren m. Józefowa ograniczony ulicami: Graniczną, 3 Maja, Szeroką i Wawerską  aktualna
148/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Matejki  aktualna
149/V/08 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzących w skład zasobu Miasta Józefowa.  aktualna
150/V/08

w sprawie Statutu Miasta Józefowa

 Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 196/VIII/2020 z 29.05.2020 r.
151/V/08 zmieniająca uchwałę nr 74/V/2007 z dnia 13 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Dobrej (dz. ew. nr 27/10 w obr. 27).  aktualna

 Protokół z XXIII sesji Rady Miasta

XXII sesja Rady Miasta Józefowa z 24 kwietnia 2008 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
138/V/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2007r aktualna
139/V/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta Józefowa. aktualna
140/V/08 w sprawie zasad udzielania stypendium pod nazwą "Młodzież poznaje Europę" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla których Miasto Józefów jest organem prowadzącym za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia Zmieniona Uchwałą Nr 435/VII/2018 z 19.07.2018 r.

 Protokół z XXII sesji Rady Miasta

XXI sesja Rady Miasta Józefowa z 15 kwietnia 2008 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
134/V/08

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

 aktualna
135/V/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.  aktualna
136/V/08 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg publicznych  aktualna
137/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ulicy M.C. Skłodowskiej  aktualna
  Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie zasad przyznawania lokali mieszkalnych będących w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie, w budynku położonym przy ul. Zawiszy Czarnego 22 w Józefowie, oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane.
 
 

 Protokół z XXI sesji Rady Miasta

XX sesja Rady Miasta Józefowa z 27 marca 2008 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
131/V/08

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok

 • Załącznik - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 • Załącznik - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
aktualna
132/V/08

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nagród w 2008r.

 • Załącznik - Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nagród w 2008r.
 Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 211/V/09 Rady Miasta Józefowa z 02.04.2009r.
133/V/08 w sprawie powołania Redaktora Naczelnego czasopisma "Józefów nad Świdrem" - pismo samorządowe aktualna

 Protokół z XX sesji Rady Miasta

XIX sesja Rady Miasta Józefowa z 28 lutego 2008 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
119/V/08

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok

 • Załącznik - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
 • Załącznik - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
aktualna
120/V/08 w sprawie rozpatrzenia protestu Pana Leszka Metery dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r. aktualna
121/V/08 w sprawie rozpatrzenia protestu Pań Urszuli Wojtyczek, Henryki Dudek i Izabeli Skrobińskiej dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r. aktualna
122/V/08 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Jana i Doroty Masik dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r. aktualna
123/V/08 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pani Elżbiety Grzędy dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r. aktualna
124/V/08 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pani Ireny Aleksandry Boerner dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r aktualna
125/V/08 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pani Zofii Bańkowskiej dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r. aktualna
126/V/08 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pani Leonardy Wolskiej dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r. aktualna
127/V/08 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Heleny i Zdzisława Kurowskich oraz Panów Sławomira Dudka i Krzysztofa Dudka dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r. aktualna
128/V/08 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pani Teresy Wodyk dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r. aktualna
129/V/08 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pani Stanisławy Jesiotr dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r. aktualna
130/V/08 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Moniki i Sławomira Pływaczewskich dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górki" w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 16 lipca 2007r. do 14 sierpnia 2007r. aktualna

 Protokół z XIX sesji Rady Miasta

XVIII sesja Rady Miasta Józefowa z 31 stycznia 2008 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
110/V/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania Zmieniona Uchwałą Nr 135/V/08 Rady Miasta Józefowa z 15.04.2008r.
111/V/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Józefowa Zmieniona Uchwałą Nr 157/V/08 Rady Miasta Józefowa  z 10.07.2008r.
112/V/08 w sprawie udziału Miasta Józefowa w Związku Komunikacyjnym Aglomeracji Warszawskiej oraz w przedsięwzięciu dotyczącym uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej. aktualna
113/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Sosnowej 3A. aktualna
114/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ulicy Granicznej. aktualna
115/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ul. Bogusławskiego. aktualna
116/V/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ulicach: Kościuszki i Ogrodowej oraz Brzozowej i Orzeszkowej aktualna
117/V/08 w sprawie nadania nazwy ulicy aktualna
118/V/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren m. Józefowa ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną. aktualna

 Protokół z XVIII sesji Rady Miasta

XVII sesja Rady Miasta Józefowa z 19 grudnia 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
108/V/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2008 aktualna
109/V/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu aktualna

Protokół z XVII sesji Rady Miasta

XVI sesja Rady Miasta Józefowa z 13 grudnia 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
97/V/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok  aktualna
98/V/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok  aktualna
99/V/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008r  aktualna
100/V/07 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2008r.  aktualna
101/V/07 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2008  aktualna
102/V/07 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2008 roku  aktualna
103/V/07 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na rok 2008.  Straciła moc zgodnie z Uchwałą  Nr 205/V/09 Rady Miasta Józefowa z 13.02.2009r.
104/V/07 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktualna
105/V/07 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie miasta Józefowa. Traci moc Uchwałą Nr 170/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z 15.06.2012 r.
106/V/07 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.  aktualna
107/V/07 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z radnym Rady Miasta Józefowa  aktualna

 Protokół z XVI sesji Rady Miasta

XV sesja Rady Miasta Józefowa z 29 listopada 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
88/V/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok.  aktualna
89/V/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu  aktualna
90/V/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.  aktualna
91/V/07 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2008r.  aktualna
92/V/07 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 444/VII/2018 r. z 19.07.2018 r. 
93/V/07 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ul. Rejtana (dz. ew. nr 45/1 w obr. 23).  aktualna
94/V/07 wsprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego  aktualna
95/V/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa do wykonywania w imieniu Rady Miasta obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej.  aktualna
96/V/07 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska w sezonie zimowym 2007/2008.  aktualna
  Oświadczenie Rady Miasta Józefowa zawierające stanowisko w sprawie wskazania przez partycypanta Gminę Józefów najemcę do lokalu nr 15 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 2 w Józefowie.  

 Protokół z XV sesji Rady Miasta

XIV sesja Rady Miasta Józefowa z 11 października 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
77/V/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie aktualna
78/V/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych aktualna
79/V/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych aktualna
80/V/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku aktualna
81/V/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok aktualna
82/V/07 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonych w Józefowie przy rzece Świder, pomiędzy ulicami Dolną i Żabią Straciła moc Uchwałą Nr 270/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z 22.03.2013 r.
83/V/07 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających ulicy Cisowej (dz. ew. 42/1 obr. 30) aktualna
84/V/07 w sprawie nadania nazwy ulicy aktualna
85/V/07 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 444/VII/2018 r. z 19.07.2018 r. 
86/V/07 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Józefowa

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 15/VI/10 Rady Miasta Józefowa z 17.12.2010r.

87/V/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, zatwierdzonego uchwałą Nr 251/IV/2004 z dnia 10 grudnia 2004r. aktualna

Protokół z XIV sesji Rady Miasta

XIII sesja Rady Miasta Józefowa z 27 września 2007 r. (sesja nadzwyczajna)

 

Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 2, zawartej w dniu 16 września 2004r. z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej z siedzibą w Józefowie

Protokół z XIII sesji Rady Miasta

XII sesja Rady Miasta Józefowa z 13 września 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
70/V/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok. aktualna
71/V/07 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Zmieniona Uchwałą Nr 90/V/07 Rady Miasta Józefowa z 29.11.2007r.
72/V/07 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających ulicy Polnej (dz. ew. 4/11 obr. 42). aktualna
73/V/07 w sprawie złożonego w dniu 2.08.2007r. przez Miejski Ludowy Klub Sportowy "Józefovia" wezwania do usunięcia naruszenia prawa. aktualna
74/V/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Dobrej (dz. ew. nr 27/10 w obr. 27). Zmieniona Uchwałą Nr 151/V/08 Rady Miasta Józefowa z 29.05.2008r.
75/V/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Dobrej (dz. ew. nr 27/5 w obr. 27). aktualna
76/V/07 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Józefowa oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 161/V/08 Rady Miasta Józefowa z 10.07.2008r.

 Protokół z XII sesji Rady Miasta

XI sesja Rady Miasta Józefowa z 19 lipca 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
64/V/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok. aktualna
65/V/07 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ul. Rejtana 7A, 7B, 7C, 7D (dz. ew. nr 44/1 i dz. ew. nr 44/2 w obr. 23). aktualna
66/V/07 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na działce położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających ulicy Wiązowskiej. aktualna
67/V/07 zmieniająca uchwałę nr 301/IV/2005 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie zamiany nieruchomości. aktualna
68/V/07 częściowo uchylająca uchwałę nr 540/IV/2006 z dnia 20 lipca 2006r w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonych w Józefowie przy rzece Świder, pomiędzy ulicami Dolną i Żabią. aktualna
69/V/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników. Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 65/VI/2011 RM Józefowa z dnia 27.05.2011 r.

Protokół z XI sesji Rady Miasta

X sesja Rady Miasta Józefowa z 21 czerwca 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
59/V/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok. aktualna
60/V/07 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych
instytucji kultury za I półrocze przedstawianej przez Burmistrza Miasta.

Straciła moc Uchwałą Nr 315/V/10 RM Józefowa z 24 czerwca 2010r.

61/V/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Józefowa Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 166/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 01.04.2016 r.
62/V/07 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza". aktualna
63/V/07 w sprawie Statutu Redakcji czasopisma "Józefów nad Świdrem" - pismo samorządowe oraz zmianie Uchwały Nr 445/II/98 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 maja 1998r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego oraz przyjęcia Statutu Redakcji czasopisma "Józefów nad Świdrem" - pismo samorządowe. aktualna

Protokół z X sesji Rady Miasta

IX sesja Rady Miasta Józefowa z 24 maja 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
55/V/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok. aktualna
56/V/07 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w liniach rozgraniczających dróg gminnych (ul. Cicha i ul. Mickiewicza). aktualna
57/V/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w liniach rozgraniczających dróg gminnych. aktualna
58/V/07 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Zawiszy Czarnego na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Józefowie. aktualna

Protokół z IX sesji Rady Miasta

VIII sesja Rady Miasta Józefowa z 19 kwietnia 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
51/V/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2006r.  aktualna
52/V/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok.  aktualna
53/V/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Orzeszkowej.  aktualna
54/V/07 uchylająca uchwały w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Miasta Józefowa.  aktualna

Protokół z VIII sesji Rady Miasta

VII sesja Rady Miasta Józefowa z 12 kwietnia 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
50/V/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa do wykonywania w imieniu Rady Miasta obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej. Straciła moc zgodnie z Uchwałą  Nr 95/V/07Rady Miasta Józefowa z 29.11.2007 r.

Protokół z VII sesji Rady Miasta

VI sesja Rady Miasta Józefowa z 15 marca 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
34/V/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok.  aktualna
35/V/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok  aktualna
36/V/07 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do zawarcia
z Województwem Mazowieckim - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie umowy na wspólną
realizację budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej i Kard. Wyszyńskiego w Józefowie.
 aktualna
37/V/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.  aktualna
38/V/07 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających miastu Józefów lub jej jednostkom organizacyjnym.

 Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 298/V/10      Rady Miasta Józefowa z 11.03.2010r.

39/V/07 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nagród w 2007 r.

 Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 132/V/08     Rady Miasta Józefowa z 27.03.2008r.

40/V/07 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2007 rok.

 Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 87/V/07       Rady Miasta Józefowa z 11.10.2007r.

41/V/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Granicznej 21B
(dz. ew. 56 obr.24).
 aktualna
42/V/07 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy ul. Botanicznej, Owalnej i Dziekońskiej.
 aktualna
43/V/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa, zatwierdzonego uchwałą Nr 251/IV/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.

 Straciła moc zgodnie z Uchwałą  Nr 87/V/07      Rady Miasta Józefowa z 11.10.2007 r.

44/V/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 aktualna
45/V/07 w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na pkt 1 podrozdziału "Zasady ustalania wysokości
stawek czynszu" w rozdziale IV załącznika do uchwały Rady Miasta Józefowa Nr 113/IV/2003 z dnia 29 września 2003r.
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2004-2008.
 aktualna
46/V/07 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.  aktualna
47/V/07 w sprawie złożonego w dnia 8 lutego 2007r. przez p. Jerzego Exnera wezwania do usunięcia
naruszonego prawa.
 aktualna
48/V/07 w sprawie odwołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Józefów nad Świdrem - pismo samorządowe".  aktualna
49/V/07 w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Józefów nad Świdrem - pismo samorządowe"
oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego oraz przyjęcia Statutu Redakcji czasopisma "Józefów
nad Świdrem - pismo samorządowe".
 aktualna

Protokół z VI sesji Rady Miasta

V sesja Rady Miasta Józefowa z 15 lutego 2007 r.

 

Nr uchwały  Tytuł Status
28/V/07 w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej w Józefowie.
straciła moc Uchwałą 34/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z 28.01.2011 r.
29/V/07 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.

 Zmieniona Uchwałą  Nr 201/V/09 Rady Miasta Józefowa z 13.02.2009r.

30/V/07 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Józefowa.

 Zmieniona Uchwałą Nr 131/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 29.11.2019 r.

Uchylona Uchwałą Nr 364/VIII/2021 z 10.12.2021 r.

31/V/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa
 aktualna
32/V/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Józefowie.  aktualna
33/V/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Józefowie.  aktualna

Protokół z V sesji Rady Miasta

IV sesja Rady Miasta Józefowa z 25 stycznia 2007 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
22/V/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na 2007 rok aktualna
23/V/07 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych
oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
aktualna
24/V/07 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków aktualna
25/V/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  aktualna
26/V/07 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Józefowa.

 Zmieniona Uchwałą Nr 86/V/07 Rady Miasta Józefowa z 11.10.2007r.i Uchwałą Nr 227/V/09 Rady Miasta Józefowa z 23.04.2009r.

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 15/VI/10 Rady Miasta Józefowa z 17.12.2010r.

27/V/07  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Józefowa.
 
Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 16/VI/10 Rady Miasta Józefowa z 17.12.2010r.

 Protokół z IV sesji Rady Miasta

III sesja Rady Miasta Józefowa z 14 grudnia 2006 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
8/V/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok.  aktualna
9/V/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok. Traci moc Uchwałą Nr 178/VI/2012 Rady Maista Józefowa z 15.06.2012 r.
10/V/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2007 r.  Uchylona w części Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 4/K/07
11/V/06 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2007 roku.  aktualna
12/V/06 w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów w 2007 roku.  aktualna
13/V/06 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2007.  aktualna
14/V/06 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie użytkowaniem (ograniczonym prawem rzeczowym)
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Józefowa oznaczonej jako dz. ew. nr 45 w obr.44.
 aktualna
15/V/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Rady Miasta Józefowa.
 aktualna
16/V/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Sportu Rady Miasta Józefowa.
 aktualna
17/V/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Józefowa.
 aktualna
18/V/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Rady Miasta Józefowa.
 aktualna
19/V/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa.  aktualna
20/V/06 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.  aktualna
21/V/06 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Józefowa oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.  Straciła moc zgodnie z Uchwałą  Nr 76/V/07 Rady Miasta Józefowa z 13.09.2007 r.

Protokół z III sesji Rady Miasta

II sesja Rady Miasta Józefowa z 6 grudnia 2006 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
3/V/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
Rady Miasta Józefowa
aktualna
4/V/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Józefowa aktualna
5/V/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Józefowa
aktualna
6/V/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Rady Miasta Józefowa
aktualna
7/V/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa aktualna

Protokół z II sesji Rady Miasta

I sesja Rady Miasta Józefowa z 24 listopada 2006 r.

 

Nr uchwały Tytuł Status
1/V/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa aktualna
2/V/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta aktualna

Protokół z I sesji Rady Miasta

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szostak Karolina
(2009-06-25 15:24:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2023-12-04 12:29:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki