☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta Józefowa

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XVIII sesja Rady Miasta Józefowa - 29.11.2019 r.

Porządek obrad, wyniki głosowania imiennego i nagranie z sesji.

Protokół z XVIII sesji Rady Miasta Józefowa.

Nr uchwały Akt prawa miejscowego Status Akt prawa miejscowego
123/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.12.2019 r. pod poz. 14999

124/VIII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026
załącznik nr 1
załącznik nr 2
aktualna nie
125/VIII/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 55/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego w 2019 roku deficytu budżetowego aktualna nie
126/VIII/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.12.2019 r. pod poz. 15000

127/VIII/2019 w sprawie opłaty targowej na rok 2020 aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.12.2019 r. pod poz. 15001

128/VIII/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.12.2019 r. pod poz. 15002

129/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020 aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.12.2019 r. pod poz. 15003

130/VIII/2019 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Józefowa obowiązującego w latach 2019-2022”
Program restrukturyzacji
załącznik do programu

aktualna

zmieniona uchwałą nr 160/VIII/2020 z dnia 31.01.2020 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.12.2019 r. pod poz. 13836

131/VIII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 30/V/07 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Józefowa aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.12.2019 r. pod poz. 15004

132/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie aktualna nie
133/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.12.2019 r. pod poz. 15005

134/VIII/2019 w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 aktualna nie
135/VIII/2019 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2020 rok
załącznik do uchwały
aktualna nie
136/VIII/2019 w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji”, realizowanego w ramach programu prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków (GOSPOSTRATEG)”
załącznik do uchwały
aktualna nie
137/VIII/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 194/VIII/2020 z 29.05.2020 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.12.2019 r. pod poz. 13837

138/VIII/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktualna nie
139/VIII/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 299/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa zmienionej uchwałą Nr 331/VII/2017 z dnia 27 października 2017 r., uchwałą Nr 364/VII/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. i uchwałą Nr 105/VIII/2019 z dnia 27 września 2019 r. aktualna nie
140/VIII/2019 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie – dz. ew. nr 36/4 w obr. 94 aktualna nie
141/VIII/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy „Leonarda da Vinci” w Józefowie
załącznik do uchwały
aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.12.2019 r. pod poz. 15006

142/VIII/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy „Jaśminowa” w Józefowie
załącznik do uchwały
aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.12.2019 r. pod poz. 15007

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewelina Foryś
(2019-11-21 15:36:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Wrońska
(2020-06-08 12:11:53)
 
 
liczba odwiedzin: 3031218

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X