XLIV sesja Rady Miasta Józefowa - 2 lutego 2018 r. (uchwały nr 366 - 382)

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
366/VII/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 14.02.2018 r. pod. poz 1492 

367/VII/2018 zmieniająca uchwałę Nr  356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 aktualna nie
368/VII/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na wymianie źródła ciepła

aktualna

Zmieniona uchwałami: -386/VII/2018

-455/VII/2018

Straciła moc zgodnie z uchwałą nr 75/VIII/2019 z dnia 31.05.2019 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 14.02.2018 r. pod. poz 1493

369/VII/2018 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Józefów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 14.02.2018 r. pod. poz 1494

370/VII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekli Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie Zmieniona Uchwałą Nr 432/VII/2018 z 19.07.2018 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 14.02.2018 r. pod. poz 1495

371/VII/2018 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia” aktualna nie
372/VII/2018 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów” aktualna nie
373/VII/2018 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa” aktualna nie
374/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego jezioro Łacha oraz teren przyległy, położony na zachód i południe od niego – etap B aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 20.02.2018 r. poz. 1799

375/VII/2018 w sprawie podziału procedury planistycznej zainicjowanej uchwałą nr 176/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa aktualna nie
376/VII/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2018 r.

aktualna

Zmieniona uchwałą Nr 400/VII/2018

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 12.04.2018 r. poz. 3935

377/VII/2018 w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego

z dnia 14.02.2018 r. pod. poz 1496

378/VII/2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Leśnej 7 aktualna nie
379/VII/2018 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa, prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej ul. Owalnej (dz. ew. 74/14 w obr. 60) aktualna nie
380/VII/2018 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2018 rok aktualna nie
381/VII/2018 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję od 2016 r. do 2019 r. aktualna nie
382/VII/2018

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2018 rok

- załącznik

aktualna nie

 

Protokół z obrad XLIV sesji 

Porządek obrad XLIV sesji 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2018-01-30 09:03:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Foryś Ewelina
(2019-06-05 08:33:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki