XLIII sesja Rady Miasta Józefowa

 

Nr uchwały Tytuł  Status Akt prawa miejscowego
355/VII/2017 sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2018 rok

aktualna

Zmieniona uchwałami:

-366/VII/2018

-383/VII/2018

-401/VII/2018

-409/VII/2018

-415/VII/2018

-428/VII/2018

-448/VII/2018

-456/VII/2018

-476/VII/2018

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 02.01.2018 r. poz. 20 

356/VII/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2018-2025

aktualna

Zmieniona uchwałami:

-367/VII/2018

-384/VII/2018

-402/VII/2018

-410/VII/2018

-416/VII/2018

-429/VII/2018

-449/VII/2018

-457/VII/2018

-477/VII/2018

nie

357/VII/2017 w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu aktualna nie
358/VII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2018 r. aktualna nie
359/VII/2017

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2018.

 

Zmieniona Uchwałą nr 430/VII/2018 z 19.07.2018 r.  nie
360/VII/2017 w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 16.12.2017 r. poz. 12205

Straciła moc zgodnie z uchwałą Nr 377/VII/2018

361/VII/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 16.12.2017 r. poz. 12206

362/VII/2017 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe za kształcenie oraz ustalenia specjalności                        i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2018 rok Straciła moc zgodnie z uchwałą nr 57/VIII/2019 z dnia 05.04.2019 r. nie
363/VII/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Miasto Józefów jest organem rejestrującym Zmieniona Uchwałą Nr 46/VIII/2019 r. z 01.03.2019 r. 

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 16.12.2017 r. poz. 12207

364/VII/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr 299/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, zmienionej uchwałą Nr 331/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 2017 r.

- załącznik

aktualna , kolejne zmiany:

105/VIII/2019

 

nie
365/VII/2017

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 16.12.2017 r. poz 12208

 

Protokół z obrad XLIII sesji 

Porządek obrad XLIII sesji 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2017-11-29 15:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2019-10-01 13:21:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki