XLII sesja Rady Miasta Józefowa

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
339/VII/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 04.12.2017 r. poz. 11191

340/VII/2017 zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024. aktualna nie
341/VII/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.  aktualna nie
342/VII/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 04.12.2017 r. poz. 11192

343/VII/2017 sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018. aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 04.12.2017 r. poz. 11193

344/VII/2017 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2018. nieaktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 04.12.2017 r. poz. 11194

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 365/VII/2017 z 07.12.2017 r.

345/VII/2017

w sprawie opłaty targowej na rok 2018.

aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 04.12.2017 r. poz. 11195

346/VII/2017 w sprawie wzoru informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 04.12.2017 r. poz. 11196

347/VII/2017

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

aktualna nie
348/VII/2017 w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. aktualna nie
349/VII/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.

aktualna nie 
350/VII/2017 w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.  aktualna nie 
351/VII/2017 w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.

Zmieniona:

uchwałą Nr 370/VII/2018

Uchwałą Nr 432/VII/2018 z 19.07.2018 r.

uchwałą Nr 133/VIII/2019 z dnia 29.11.2019 r.

uchwałą Nr 159/VIII/2020 z dnia 31.01.2020 r.

uchwałą Nr 171/VIII/2020 z dnia 06.03.2020 r.

uchwałą Nr 310/VIII/2021 z 18.06.2021 r.

 

Uchylona Uchwałą Nr 391/VIII/2022 z 25.02.2022 r.

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 04.12.2017 r. poz. 11197

352/VII/2017 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2014-2018. aktualna

tak

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 04.12.2017 r. poz. 11198

353/VII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie aktualna nie
354/VII/2017 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019.  aktualna nie
Stanowisko Rady Miasta w sprawie zmian organizacji ruchu związanych z budową Południowej Obwodnicy Warszawy odcinek C (ul. Wał Miedzeszyński).  aktualne nie

Protokół z obrad XLII sesji

Porządek obrad XLII sesji

Wytworzył:
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2017-11-16 15:45:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2022-03-03 14:50:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki