XVII sesja Rady Miasta Józefowa - 27.01.2016 r.

Protokół  nr 17/2016 z obrad XVII sesji Rady Miasta Józefowa z 27.01.2016 r.

Nr uchwały

Tytuł Status Akt prawa miejscowego
137/VII/2016

zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 roku  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016 – 2024.

objaśnienia do uchwały 137

załącznik nr 1 do uchwały 137

załącznik nr 2 do uchwały 137

aktualna nie
138/VII/2016

w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

załącznik nr 1 do uchwały 138

załącznik nr 2 do uchwały 138

załącznik nr 3 do uchwały 138

wyjaśnienia do uchwały 138

aktualna

tak

Ogłoszony 16.06.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

poz.5416

139/VII/2016

zmieniająca uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Otwockiemu w 2016 r.

aktualna nie
140/VII/2016

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie” oraz do akceptacji założonych w nich planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu, wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

aktualna nie
141/VII/2016

w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Otwockiego zadania zarządzania częścią dróg powiatowych nr 2765W, 2767W, 2768W i 2769W na terenie miasta Józefów.

 

aktualna nie
142/VII/2016

w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią dróg wojewódzkich nr 801 i nr 721 na terenie miasta Józefów

aktualna nie
143/VII/2016

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa”

straciła moc zgodnie z uchwałą nr 264/VIII/2020 nie
144/VII/2016

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Straciłą moc zgodnie z Uchwałą Nr 276/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017 r. 

tak

ogłoszony 19.02.2016 r.

Dz.Urzędowy Woj. Maz. z 2016 poz.1545

145/VII/2016

w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów”

  nie
146/VII/2016

w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa” 

aktualna nie
147/VII/2016

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe za kształcenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2016 rok

Straciła  moc zgodnie z Uchwałą Nr 241/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16.12.2016 r. nie
148/VII/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Uchylona Uchwałą Nr 211/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z 30.09.2016 r.

tak

ogłoszony 19.02.2016

Dz. Urzędowy Woj. Maz. z 2016 r. poz 1548

 

149/VII/2016

w sprawie wprowadzenia etapów realizacji uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 maja
2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

aktualna nie
150/VII/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górki A”.

aktualna nie
151/VII/2016

zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad  i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , obejmujących  usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 

aktualna

tak

ogłoszony 19.02.2016

Dz. Urzędowy Woj. Maz. z 2016 poz.1552 

152/VII/2016

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych – ulicy Sowińskiego i ulicy Wiosennej. 

aktualna nie
153/VII/2016

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej – ulica bez nazwy. 

aktualna nie
154/VII/2016

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2016 rok

aktualna nie
155/VII/2016

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Józefowa w 2016 r. 

aktualna nie
156/VII/2016

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2016 rok

aktualna nie

Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Józefowa - 27.01.2016 r.

Wytworzył:
(2016-01-20)
Udostępnił:
Nosarzewska Renata
(2016-01-20 09:29:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Foryś Ewelina
(2020-12-28 15:09:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki