XII sesja RM 25.09.2015 r.

Porządek obrad XII sesji 

 

Protokół z obrad XII sesji 

 

Numer uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
89/VII/2015

zmieniającej uchwałę Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015-2024.

aktualna nie
90/VII/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

aktualna

tak

Ogłoszony 15.04.2016 

Dz.Urz.Woj.2016.3632

91/VII/2015

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.

aktualna

tak

Ogłoszony 06.11.2015 r.

Dziennik Urzędowy z 2015 r. poz. 8833

92/VII/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.

aktualna nie
93/VII/2015

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie powiatowej drogi publicznej.

aktualna nie
94/VII/2015

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu powiatowych dróg publicznych. 

aktualna nie
95/VII/2015

w sprawie przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową. 

aktualna nie
96/VII/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pt. „Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie”.

aktualna nie
97/VII/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- załącznik do uchwały

aktualna  nie
98/VII/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- załącznik do uchwał

zmieniona Uchwałą nr 196/VII/2016 z 28.07.2016r.

nie
99/VII/2015

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż Miasto Józefów.

traci moc 31.12.2016 r. zgodnie z Uchwałą 239/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z 16.12.2016 r.

i Uchwałą 240/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z 16.12.2016 r.

tak

Ogłoszony 22.10.2015 r.

Dziennik Urzędowy z 2015 r. poz. 8454 

100/VII/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefów”.

Straciła moc zgodnie z Uchwałą Nr 118/VIII/2019 z 25.10.2019 r.

tak

Ogłoszony 22.10.2015 r.

Dziennik Urzędowy z 2015 r. poz. 8455 

 

 

Wytworzył:
Marta Wrońska
Udostępnił:
Wrońska Marta
(2015-09-18 09:25:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2019-11-15 09:31:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki