V sesja Rady Miasta - 09.03.2015 r.

Protokół z obrad V sesji

 

Nr uchwały Tytuł Status Akt prawa miejscowego
39/VII/2015

zmieniająca uchwałę Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015 – 2024

aktualna NIE
40/VII/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 5 maja 2015 roku
w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 40/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

TAK

ogłoszony 07.09.2015

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r.poz.7484

41/VII/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa

aktualna NIE
42/VII/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa

aktualna NIE
43/VII/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa

aktualna NIE
44/VII/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa

aktualna NIE
45/VII/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 359/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa zmienionej uchwałą nr 393/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 2014 r.

aktualna

 

NIE
46/VII/2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Otwockiej  (dz. ew. nr 25 z obr. 30)

aktualna NIE
47/VII/2015

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej – ulicy Piaskowej

aktualna NIE
48/VII/2015

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2015 r.

aktualna NIE
49/VII/2015

w sprawie Miejskeigo Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miesta Józefowa na 2015 rok

aktualna NIE
Stanowisko Rady Miasta dotyczące sprzeciwu wobec lokalizacji w centrum miasta masztu telekomunikacyjnego o wysokości ponad 40 m aktualne NIE

 

Porządek obrad V sesji 

Wytworzył:
(2015-03-09)
Udostępnił:
Szostak Karolina
(2015-03-12 12:18:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wrońska Marta
(2016-06-03 14:19:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki