Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

Burmistrz Miasta Józefowa 


Funkcję Burmistrza sprawuje Marek Banaszek.

Tel:  22 779-00-25
fax: 22 789-51-02
e-mail:
um@jozefow.pl

Zadania Burmistrza

Burmistrz jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

 1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Burmistrza, Z-cy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
 2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

Ponadto Burmistrz:

 1. kieruje bieżącymi sprawami miasta,
 2. reprezentuje miasto na zewnątrz,
 3. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 4. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
 5. prowadzi gospodarkę finansową miasta,
 6. ogłasza uchwały Rady Miasta w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 7. odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 8. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 9. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 10. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 11. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 12. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Burmistrza przepisami prawa oraz uchwałami Rady Miasta.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: