☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Herb Urząd Miasta Józefowa

Środa 19.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2009

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Stawki podatków lokalnych w Józefowie na 2009r. tj. podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, o 2,9 % w stosunku do stawek tych podatków obowiązujących w 2008r.
Informacje o stawkach podatkowych oraz druki formularzy dostępne są w Biurze Obsługi Klienta (Urząd Miasta, budynek A, parter).
Terminy ustawowe płatności podatków i opłat lokalnych przez osoby fizyczne:
 • od nieruchomości, rolnego, leśnego w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
 • od środków transportowych w 2 ratach: do 15 lutego i 15 września,
 • opłaty od posiadania psów jednorazowo: do 31 marca oraz w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających pobór opłaty,
 • opłaty targowej: w dniu dokonania sprzedaży,
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jednorazowo: do 31 marca.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w terminie do 15 stycznia roku podatkowego składają organowi podatkowemu deklaracje na podatek: od nieruchomości lub rolny lub leśny (w zależności od posiadania przedmiotu opodatkowania) i podatki lokalne opłacają w miesięcznych ratach, płatnych z góry do każdego 15 dnia miesiąca.
 
Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać - nie ponosząc dodatkowych opłat w kasie znajdującej się na parterze budynku A Urzędu Miasta, po uprzednim pobraniu kwitu wpłaty wystawionego przez Biuro Obsługi Klienta. Wpłaty podatkowe mogą być również dokonywane na rachunek Urzędu Miasta Józefowa: 26 8023 0009 2001 0000 0127 0001. Banki i poczta pobierają od wpłat opłatę w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą. Wpłaty podatkowe realizowane w bankach oraz w urzędach pocztowych powinny być dokonywane na blankietach wpłat (zgodnych ze wzorem ustalonym przez Ministra Finansów), dostępnych w bankach i urzędach pocztowych.
 
Podatek od nieruchomości
Podatnikami podatku od nieruchomości są między innymi: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Budynek - to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
Działalność gospodarcza - działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej,
Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza.
Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.
Osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, składają , w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; odpowiednio skorygują deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia; wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Podatek rolny
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię. Stawka podatku rolnego na 2009r. dla gospodarstw rolnych (za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów użytków rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), wynosi 139,50 zł od 1 ha. Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi 279,00 zł od 1ha fizycznego.
Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.
 
Podatek leśny
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach , wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na 2009r stawka podatku leśnego wynosi 33,5566 zł za 1 ha fizyczny lasu.
 
Podatek od środków transportowych
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 lutego 2009r. deklaracji podatkowej na podatek od środków transportowych o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojazdach (DT-1A) na drukach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.10.2007r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1484).
W 2009 roku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3.5 tony. Wysokość stawek tego podatku ustalona została Uchwałą Rady Miasta Józefowa z dnia 14.12.2008r Nr 181/V/2008.
 
Opłata od posiadania psów
Wszyscy posiadacze psów zobowiązani są do zapłaty opłaty od ich posiadania. W 2009 roku stawka opłaty wynosi 31 zł od jednego psa, oraz 21 złotych za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,
 • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,
 • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
 • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Opłata targowa
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Opłaty targowej dokonuje się u inkasenta, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Józefowie przy ul. Drogowców 20 lub bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Józefowa 26 8023 0009 2001 0000 0127 0001. Dzienna stawka tej opłaty wynosi 10 złotych.
UWAGA
Formularze podatkowe (IPN-1, DN-1, IDL-1, DL-1, IPR-1, DR-1) określone przez Radę Miasta Józefowa w 2002r nadal pozostają aktualne i obowiązują wyłącznie na terenie miasta Józefowa. Nie należy korzystać z formularzy podatkowych obowiązujących w innych gminach.

Decyzje ustalające wysokość podatków: od nieruchomości, rolnego lub leśnego na 2009r, dla mieszkańców miasta zostaną doręczone przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta

Uchwały Rady Miasta Józefowa dotyczące podatków w 2009 r.

Uchwała Nr 180/V/2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok 

Uchwała Nr 181/V/2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku  

Uchwała Nr 182/V/2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2009 r.

Uchwała Nr 183/V/2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2009

Uchwała Nr 184/V/2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2009 r.

Uchwała Nr 185/V/2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


 
 
ilość odwiedzin: 2136667

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X