☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 27.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Skarbmik

Skarbnik MiastaFunkcję Skarbnika sprawuje Halina Siwek 

Tel: 22 779-00-35
fax: 22 789-51-02
e-mail:
um@jozefow.pl

Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów budżetu miasta,
 2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 3. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu
 4. prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
  c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Referat Realizacji Budżetu oraz jednostki organizacyjne miasta.
 5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
  c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
 6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
  b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
  c) następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania ,
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 8. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
 9. wykonywanie innych poleceń Burmistrza.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Karolina
(2009-06-24 13:41:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5639781