☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Józefowa
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 27.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Sekretarz MiastaFunkcję Sekretarza sprawuje Krystyna Wasilewska 

Tel: 22 779-00-45
fax: 22 789-51-02
e-mail:
um@jozefow.pl

Sekretarz Miasta - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
 3. organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi miasta,
 4. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 5. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta,
 6. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 7. adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
 8. przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
 9. przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 10. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
 11. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
 12. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
 13. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
 14. przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Burmistrza,
 15. gospodarka etatami oraz funduszem płac,
 16. wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników,
 17. utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
  a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
  b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
  c) świadczeń socjalnych,
  d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
 18. opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi),
 19. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
 20. wykonywanie innych poleceń Burmistrza.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Karolina
(2009-06-24 13:41:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5639781